1. Ce este Asociatia Sky Legend ?

Asociaţia este o    organizatie juridica româna de drept privat, fără scop lucrativ şi apolitică, funcţionarea ei fiind reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, împreună cu celelalte prevederi ale legislaţiei române, precum şi cu prevederile  Actului Constitutiv şi ale Statutului.

2. Care este scopul Asciatiei Sky Legend ?

ASOCIAȚIA are ca scop promovarea istoriei aviației prin activități, servicii sau acțiuni în vederea:
a) realizării unor replici scara 1:1 în stare de zbor a avionului IAR 80 sau a variantelor acestuia, denumit IAR 80R;
b) realizării unor replici, restaurarea sau întreținerea altor avioane reprezentative pentru istoria aviației;
c) prezentării acestora către publicul larg, inclusiv prin participarea la mitinguri aviatice în țară și străinătate;

3. Care sunt obiectivele Asociatiei Sky Legend ?

ASOCIAȚIA își propune realizarea următoarelor obiective:
a) Constituirea unui fond de documentare care să cuprindă date și informații legate de avionul IAR 80 sau alte avioane istorice, cum ar fi: documentație de construcție, manuale, cărți, planșe, fotografii, filme, etc.;
b) Realizarea documentației de execuție a avionului replică și a pregătirii de fabricație aferente, prin proiectare de către membrii asociației și prin colaborare cu terți;
c) Realizarea în colaborare cu firme specializate a avionului IAR 80R;
d) Înmatricularea avionului, exploatarea și participarea la demonstrații în zbor;
e) Informarea publicului larg din țară și străinătate, prin mijloace specifice privind evoluțiile, realizările și noutățile aeronautice naționale și universale;
f) Informarea și atragerea, prin diferite mijloace, a publicului larg pentru a participa la evenimentele aeronautice (mitinguri, demonstrații aeriene, concursuri sportive cu specific aeronautic etc.), organizate în țară și străinătate de diferite instituții publice sau private;
g) Inițierea și menținerea colaborărilor cu reprezentanți ai societăților comerciale, școlilor, liceelor, colegiilor și instituțiilor de învățământ superior, în scopul stimulării tinerilor pentru practicarea profesiilor aeronautice;
h) Sprijinirea muzeelor sau secțiilor de aeronautică pentru identificarea, colectarea și donarea materialelor specifice, pentru deschiderea unor expoziții;
i) Susținerea creatorilor din domeniul beletristic și al artelor plastice pentru realizarea unor opere artistice cu subiecte inspirate din activitățile aeronautice;
j) Colaborarea cu asociații, fundații, instituții și organisme din țară și străinătate pentru schimbul de informații din aeronautică, a cunoașterii evoluțiilor în cercetare, producție, fabricație și zbor din țară și din lume;
k) Participarea activă la evenimentele cu specific aeronautic (mitinguri aeriene, comemorări, dezveliri de monumente, cunoaștere a evenimentelor și eroilor aviației, precum și a personalităților din domeniul aeronauticii);
l) Promovarea activității asociației și a membrilor săi în mass – media;

4. Cine sunt membrii Asociatiei Sky Legend ?

Poate fi membru al ASOCIAȚIEI orice persoană fizică sau juridică care depune o adeziune scrisă, în care declară că este de acord cu prevederile statutare și alte reglementări specifice și dorește să contribuie la realizarea scopurilor și obiectivelor propuse și care primește aprobarea adeziunii de către Consiliul Director.

5. Ce drepturi si obligatii au membrii Asociatiei Sky Legend ?

Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele drepturi:

a) să participe cu vot deliberat în alegerea organelor  de conducere ale ASOCIAȚIEI;
b) să aleagă sau să fie aleși în organele de conducere ori de control ale ASOCIAȚIEI;
c) să-și exprime liber părerile despre activitatea sau legislația în domeniu;
d) să participe la toate activitățile organizate de ASOCIAȚIE;
e) să reprezinte, prin împuternicire scrisă, cel mult doi membrii în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI, atunci când aceștia lipsesc din motive obiective;
f) să fie reprezentat, prin împuternicire scrisă, în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI, atunci când lipsește din motive întemeiate;
g) să beneficieze, în condițiile stabilite de organele de conducere, de proiectele, programele sau activitățile desfășurate de ASOCIAȚIE;
h) să promoveze programe, respectiv să conducă sau să coordoneze programele aprobate de organele de conducere ale ASOCIAȚIEI;
i) să fie sprijiniți în obținerea sau păstrarea unor drepturi profesionale;
j) să reprezinte ASOCIAȚIA când este desemnat de organele de conducere ale ASOCIAȚIEI;
k) să fie informat asupra hotărârilor adoptate și a activităților promovate și desfășurate de către ASOCIAȚIE;

Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele obligații:

a) să participe direct sau prin reprezentanți împuterniciți în scris la desfășurarea adunărilor generale ordinare sau extraordinare ale membrilor ASOCIAȚIEI;
b) să participe la îndeplinirea obiectivelor ASOCIAȚIEI;
c) să contribuie la constituirea bunurilor mobile sau imobile ale ASOCIAȚIEI;
d) să respecte hotărârile adoptate, organele de conducere și control ale ASOCIAȚIEI;
e) să nu întreprindă acțiuni sau activități ce pot leza interesele ASOCIAȚIEI;
f) să achite cotizația;
g) să recunoască și să respecte prevederile Statutului Asociației, a actului constitutiv și a hotărârilor luate de Adunarea Generală și Consiliul Director;
h) să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor ASOCIAȚIEI;
i) să participe activ la lucrările și activitățile ASOCIAȚIEI, atunci când sunt solicitați;
j) să întreprindă activități voluntare în scopul îndeplinirii obiectivelor ASOCIAȚIEI;
k) să nu încalce alte obligații ce reies din Statutul și regulamentele ASOCIAȚIEI;