5. Ce drepturi si obligatii au membrii Asociatiei Sky Legend ?

Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele drepturi:

a) să participe cu vot deliberat în alegerea organelor  de conducere ale ASOCIAȚIEI;
b) să aleagă sau să fie aleși în organele de conducere ori de control ale ASOCIAȚIEI;
c) să-și exprime liber părerile despre activitatea sau legislația în domeniu;
d) să participe la toate activitățile organizate de ASOCIAȚIE;
e) să reprezinte, prin împuternicire scrisă, cel mult doi membrii în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI, atunci când aceștia lipsesc din motive obiective;
f) să fie reprezentat, prin împuternicire scrisă, în organele de conducere ale ASOCIAȚIEI, atunci când lipsește din motive întemeiate;
g) să beneficieze, în condițiile stabilite de organele de conducere, de proiectele, programele sau activitățile desfășurate de ASOCIAȚIE;
h) să promoveze programe, respectiv să conducă sau să coordoneze programele aprobate de organele de conducere ale ASOCIAȚIEI;
i) să fie sprijiniți în obținerea sau păstrarea unor drepturi profesionale;
j) să reprezinte ASOCIAȚIA când este desemnat de organele de conducere ale ASOCIAȚIEI;
k) să fie informat asupra hotărârilor adoptate și a activităților promovate și desfășurate de către ASOCIAȚIE;

Membrii ASOCIAȚIEI au următoarele obligații:

a) să participe direct sau prin reprezentanți împuterniciți în scris la desfășurarea adunărilor generale ordinare sau extraordinare ale membrilor ASOCIAȚIEI;
b) să participe la îndeplinirea obiectivelor ASOCIAȚIEI;
c) să contribuie la constituirea bunurilor mobile sau imobile ale ASOCIAȚIEI;
d) să respecte hotărârile adoptate, organele de conducere și control ale ASOCIAȚIEI;
e) să nu întreprindă acțiuni sau activități ce pot leza interesele ASOCIAȚIEI;
f) să achite cotizația;
g) să recunoască și să respecte prevederile Statutului Asociației, a actului constitutiv și a hotărârilor luate de Adunarea Generală și Consiliul Director;
h) să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor ASOCIAȚIEI;
i) să participe activ la lucrările și activitățile ASOCIAȚIEI, atunci când sunt solicitați;
j) să întreprindă activități voluntare în scopul îndeplinirii obiectivelor ASOCIAȚIEI;
k) să nu încalce alte obligații ce reies din Statutul și regulamentele ASOCIAȚIEI;